ســریع بیمـــه کن!
قسطی پرداخت کن!

پرداخت اقساط تا ۱۰ ماه

بدون چک، بدون سود

پیش‌پرداخت کم

اعتبارسنجی در کم‌ترین زمان

پرداخت ۱۰ تا ۲۰ درصد حق بیمه در زمان خرید

اقساط بلندمدت

انتخاب نوع و شرکت بیمه در سایت ازکی

انتخاب روش خرید اقساطی  بدون چک و سود (ازکی وام)

تکمیل و تایید اطلاعات کاربری

۱

۲

۳

۴

۵

چطوری بیمه ماشین
رو قــســطی بخــرم؟

واریز پیش‌پرداخت

اعتبارسنجی و صدور بیمه‌نامه

بیــمــه شــخــص ثــالــث، خســارت‌هــای مالی و جانی که به دیگران وارد می‌شه رو جبران می‌کنه.

خرید بیمه شخص ثالث و بدنه قسطی از ازکی